Ana Sayfa > Dini Bilgiler > Esma-ül Hüsna ve Anlamları

Esma-ül Hüsna ve Anlamları

Esma-ül Hüsna yani Allah’ın isimleri nedir, Allah’ın 99 ismi ve Esmaül Hüsna anlamları nelerdir?

Esma-ül Hüsna ve Anlamları

Tam olarak Esma-ül Hüsna; Ayet ve hadislerde geçen Allah’ın en güzel isimleri olarak ifade edilir. Esma-ül Hüsna yani Allah’ın isimleri nedir, Allah’ın 99 ismi ve Esmaül Hüsna anlamları nelerdir?

Anlamı

Diyanet tefsirinde “En güzel isimler” diye çevrilen esmâ-i hüsna (el – esmaü’l hüsna), “Allah Teâlâ’nın hepsi de en güzel ve en mükemmel olan niteliklerine, özelliklerine delalet eden isimleri” anlamına gelmektedir.

Allah’ın isimlerinin sadece Kur’an’da 100’den fazla olduğu ifade edilirken, ayrıca hadislerde O’na başka isimler de nisbet edilmektedir. Esma-ül hüsna deyimi geniş anlamıyla bütün bu isimleri ve sıfatları içine almakla birlikte terim olarak daha çok 99 ismi kapsadığı kabul edilir.

“Allah’ın 99 ismi vardır. Bu isimleri ezberleyen kimse cennete girer.” (Buhari)

Allah’ın 99 ismi ve Türkçe anlamları

1- Allah; Tüm isim ve sıfatları kendinde toplayan.
2- Er-Rahman; Rahmetiyle muamele eden, bağışlayan, esirgeyen.
3- Er-Rahim; Merhamet edici, mükâfatlandırıcı, bağışlayan.
4- El-Melik; Görünen ve görünmeyen alemlerin gerçek sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.
5- El-Kuddûs; Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.
6- Es-Selâm; Kullarını selâmete çıkaran.
7- El-Mü’min; Gönüllerde iman ışığı uyandıran.
8- El-Müheymin; Gözeten ve koruyan.
9- El-Aziz; Mağlup edilmesi asla mümkün olmayan, enilmeyen yegâne gâlip.
10- El-Cebbâr; İstediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.
11- El-Mütekebbir; Her şeyde büyüklüğünü gösteren.
12- El-Hâlık; Her şeyi yoktan var eden.
13- El-Bârî; Her şeyi uygun bir tarzda ve birbirine uygun yaratan.
14- El-Musavvir; Her şeye bir şekil ve hususiyet verip tasvir eden.
15- El-Gaffâr; Kullarının günahlarını örten, günahlarını bağışlayan.
16- El-Kahhâr; Her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim olan.
17- El-Vehhâb; Çok fazla ihsan eden.
18- Er-Rezzâk; Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
19- El-Fettâh; Her türlü zorlukları kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.
20- El-Alîm; Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.
21- El-Kâbıd; Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.
22- El-Bâsıt; Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.
23- El-Hâfıd; Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan.
24- Er-Râfî; Yukarı kaldıran, yükselten.
25- El-Muiz; İzzet verip ağırlayan.
26- El-Muzil; Zillete düşüren, hor ve hakir eden.
27- Es-Semî; Her şeyi işiten.
28- El-Basîr; Her şeyi gören.
29- El-Hakem; Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten.
30- El-Adl; Son derece adaletli olan.
31- El-Latîf; İşlerin bütün inceliklerini bilen.
32- El-Habîr; Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan.
33- El-Halîm; Yumuşak davranan, hilmi çok olan.
34- El-Azîm;Pek azametli ve büyük olan.
35- El-Gafûr; Çok bağışlayan, magfireti çok olan.
36- Eş-Şekûr; Kendi rızası için yapılan iyi işleri, ziyadesiyle mükafatlandıran.
37- El-Aliyy; Çok yüce. Pek yüksek olan.
38- El-Kebîr; Büyüklüğünde hudut olmayan.
39- El-Hafîz; Yapılan işleri bütün tafsilatıyla, ayrıntılarıyla tutan.
40- El-Mukît; Yaratılmış her şeyin azığını veren.
41- El-Hasîb; Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının hesabını soran.
42- El-Celîl; Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.
43- El-Kerîm; Çok ikram edici. Keremi ve mağfireti bol olan.
44- Er-Rakîb; Bütün varlıklar üzerine gözcü olan.
45- El-Mücîb; Dua edenlerin dualarını kabul eden, isteklerini veren.
46- El-Vâsî; Lütfu bol olan.
47- El-Hakîm; Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan.
48- El-Vedûd; İyi kullarını seven, sevilmeye ve dostluğa hakkıyla layık olan.
49- El-Mecîd; Şanı çok büyük ve çok yüksek olan.
50- El-Bâis; Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran.

51- Eş-Şehîd; Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.
52- El-Hakk; Vacib’ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.
53- El-Vekîl; İşlerini kendisine bırakanların işini düzelten ve her şeyin iyisini temin eden.
54- El-Kaviyy; Pek kuvvetli. Pek güçlü olan.
55- El-Metîn; Çok sağlam olan.
56- El-Veliyy; İyi kullarına, gerçek mü’minlere dost olan.
57- El-Hamîd; Her türlü hamd ve övgüye layık olan.
58- El-Muhsî; İstisnasız her şeyin tek tek sayısını bilen.
59- El-Mübdi; Bütün mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan.
60- El-Muid; Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.
61- El-Muhyî; İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren.
62- El-Mümît; Ölümü yaratan, öldüren.
63- El-Hayy; Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.
64- El-Kayyûm; Gökleri, yeri ve her şeyi tutan.
65- El-Vâcid; İstediğini, istediği vakit bulan.
66- El-Mâcid; Kadri büyük, keremi bol olan.
67- El-Vâhid; Tek olan.
68- Es-Samed; Sığınacak tek dayanak olan.
69- El-Kâdir; Her şeye gücü yeten, her istediğini yapmaya kâdir olan.
70- El-Muktedir; Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.
71- El-Mukaddim; İstediğini ileri geçirip, öne alan.
72- El-Muahhir; İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.
73- El-Evvel; Başlangıcı olmayan, ilk olan.
74- El-Âhir; Bitişi olmayan, son olan.
75- Ez-Zâhir; Açıkca bilinen, aşikâr olan.
76- El-Bâtın; Gizli olan.
77- El-Vâlî; Her şeyi tek başına idare eden.
78- El-Müteâlî; Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hâl ve tavırdan münezzeh olan.
79- El-Berr; Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.
80- Et-Tevvâb; Tövbeleri kabul eden.
81- El-Müntakim; Suçluları adaletiyle cezalandırıp intikam alan.
82- El-Afüvv; Affı ve rahmeti çok olan, bağışlayan.
83- Er-Raûf; Pek acıyan, lütuf ve merhametle pek esirgeyen.
84- Mâlikü’l-Mülk; Mülkün ebedi sahibi olan.
85- Zü’l- Celal-i ve’l-İkram; Her türlü büyüklüğün, her türlü keremin sahibi olan.
86- El-Muksıt; Bütün işleri birbirine uygun ve denk yapan.
87- El-Câmî; İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.
88- El-Ganîyy; Çok zengin olan.
89- El-Muğnî; İstediğini zengin eden.
90- El-Mânî; Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.
91- Ed-Dâr; Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana ugratan.
92- En-Nâfi; Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan.
93- En-Nûr; Alemleri nurlandıran.
94- El-Hâdî; Hidayete ve doğru yola erdiren.
95- El-Bedî; Örneksiz, misilsiz, hayret verici nice âlemler icad eden.
96- El-Bâki; Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.
97- El-Vâris; Servetlerin gerçek sahibi olan.
98- Er-Reşid; Bütün işleri ezeli takdirine uygun bir nizam ve hikmet üzere sonuna ulaştıran.
99- Es-Sabûr; Çok sabırlı olan.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir