Ana Sayfa > Dini Bilgiler > Fatiha Suresi Hangi Olay Üzerine İndirilmiştir

Fatiha Suresi Hangi Olay Üzerine İndirilmiştir

Sureler olaylar üzerine ihtiyaca binaen inmiştir. Bunun için surelerin meallerine bakarken iniş sebeplerinin de bilinmesi surenin muhtevasını daha iyi kavranmasını sağlar. Sizin için 114 surenin iniş sebeplerini araştırdık.

Allah sureleri hakkıyla anlayabilmeyi nasip etsin.  Bu yazımızda Fatiha suresinin neden indirildiğini bulabilirsiniz. İşte Fatiha suresi nüzul sebebi…

Kuranı Kerimin 1. suresi ola Fatiha suresi Mekke’de nazil olmuştur. Kuranın İlk suresidir. Bu yüzden başlangıç anlamına gelen Fatiha adını almıştır. 7 ayet olan Fatiha suresi her namazda okunur, ve okunması farzdır. Fatiha suresinde Allah’a hamd ve şükürde bulunulur.

Fatiha suresinin fazileti : Gerek yalnızca “elhamdülillâh” vb. şeklinde ifade edilen hamdin ve gerekse bütünüyle Fâtiha sûresinin değeri ve müminin dinî hayatındaki yeri hakkında birçok sahih hadis bulunmaktadır: “Zikrin en üstünü ‘lâ ilâhe illallah’, duanın en yücesi ‘elhamdülillâh’tır” (Tirmîzî, “Duâ”, 9).

“Allah’a hamd ile başlamayan her önemli işin sonu güdüktür” (İbn Mâce, “Nikâh”, 19).

Allah’ın resulü, Ebû Saîd b. Muallâ isimli sahâbîye, Kur’ân-ı Kerîm’deki en büyük sûreyi mescidden çıkmadan bildireceğini ifade buyurmuş, sonra da bunun Fâtiha olduğunu açıklamıştır (Buhârî, “Fezâ’ilü’l-Kur’ân”, 9).

Yine birçok sahih hadiste Fâtiha sûresinin şifa özelliği ile ilgili açıklamalar yapılmıştır (meselâ bk. Buhârî, “Fezâ’ilü’l-Kur’ân”, 9).

Yatağına uzandığında Fâtiha ve İhlâs sûrelerini okuduğun zaman, ölüm dışında kalan her şeyden emîn olursun. (Hadîs-i şerîf-Mecma-uz-Zevâid)

Kim Fâtiha’yı ve İhlâs sûresini okursa, sanki o kişi Kur’ân-ı kerîmin üçte birini okumuş (gibi sevâb sâhibi) olur. (Hadîs-i şerîf-Metâlib-ül-Aliyye)

Fâtiha (sûresi) her hastalığın şifâsıdır. (Hadîs-i şerîf-Dârimî)

Yedi defâ Fâtiha sûresi okuyup dert ve ağrı olan uzva üflenirse, şifâ hâsıl olur. Âyet-i kerîmenin ve duânın tesir etmesi için okuyanın ve okutanın, ehl-i sünnet îtikâdında olması, haram işlemekten, kul hakkından sakınması, haram yiyip içmemesi ve ka rşılık olarak ücret istememesi şarttır. (Ebü’l-Hasen-i Şâzilî)

FATİHA SURESİ NEDEN İNDİRİLMİŞTİR?
Bir gün Hz. Peygamber s.a.v. Hz. Hatice’ye (r.a) :

— Ya Hatice, ben bir yerde yalnız kaldığım zaman bir ses duyuyorum. Vallahi bunun bir kötülük olmasından korkuyorum, dedi.

Bunun üzerine Hz. Hatice (r.a) :

— Allah korusun, Cenabı Hakkın sana bir kötülük yapacağını sanmam. Sen emaneti yerine getirir, akrabaya iyilik yapar ve sözü doğru söylersin, diye teselli etti. Sonra Hz. Peygamber s.a.v. Hz. Hatice (r.a) ile Varak’a gittiler, Hz. Peygamber s.a.v. ona:

— Tenhada kaldığım zaman, Ya Muhammed, diye bir ses duyuyorum ve hemen korkup kaçıyorum, dedi. Varaka :

— Bir daha öyle yapma, ses geldiği zaman orada dur, ne söylediğini dinle, sonra gel bana haber ver, dedi. Hz. Peygamber eve döndü. Yalnız kalınca şöyle bir ses duydu:

— Ya Muhammed, kul bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu lillahi…veleddallin, diye Fatiha’yı sonuna kadar okudu. Sonra

Hz. Peygamber bu durumu Varaka’ya anlatınca, Varaka :

— Müjde ya Muhammed, müjde. Ben şehadet ederim ki sen Meryem’in oğlu İsa’nın müjdelediği zatsın. Sen Musa’nın namusu gibi bir namus üzerindesin ve sen Allah tarafından gönderilmiş bir nebisin. Sen cihada memur olacaksın, dedi. İşte bazı kaynaklarda Fatiha suresinin nüzul sebebi böyle açıklanmaktadır.

FATİHA SÛRESİ’NİN FAZİLETİ VE YARARLARI
Hadîs-i şeriflerde buyuruldu ki:

“Fâtiha sûresi, ölümden başka her derde devâdır.” “Fatihayı ve İhlâs sûresini okuyan, Kur’ân-ı Kerîm’in üçte birini okumuş sayılır.”

“Bir kimse evine gelince, önce Fâtiha sûresini daha sonra İhlâs sûresini okursa, Allahü Teâlâ o evden fakirliği giderir, yerine huzur ve bereket ihsân eder.”

“Yatağa girildiğinde, uyumadan önce Fâtiha ve İhlâs sûrelerini okuyan, ölüm hariç bütün tehlikelerden emin olur.’

“Bir kimse, yatağa girdiğinde, Fâtiha sûresini, Âye-tü’l-Kürsî’yi, Veinne Rabbeküm âyetini.. (Muhsinin’e kadar), Haşr sûresinin sonunu, İhlâs ve Muavvizeteyn sûrelerini okur, ondan sonra uyursa, Allahü Teâlâ, o kimseyi her türlü tehlikelerden korumak için iki melek görevlendirir.

O iki Melek sabaha kadar onu korur. Şayet sabaha kadar vefât etmiş olursa, bütün günahları bağışlanır.”

“Bir kimse, Cuma namazından sonra Fâtiha sûresini, Ihlâs ve Mu’avvizeteyn sûrelerini yedişer defa okursa, Allahü teâlâ o kimsenin hem dünyasını hem âhiretini, hem de çoluk çocuğunu gelecek Cuma’ya kadar himayesine alır ve her türlü tehlikeden korur.”

“Yağmur suyunu toplayıp, üzerine fâtiha-i şerife, Â-yet-el-kürsî, İhlâs ve Kul-e’ûzü sûreleri yetmişer kere okunur, bu sudan aralıksız yedi sabah içenlerin hastalıkları, ağrıları zâil olur.”

“Ey Câbir! Kur’ân’da nâzil olan sûrenin hayırlısını sana haber vereyim mi? Bu Fâtiha’dır. Onda her derde şifâ vardır.”

Hz. Peygamber (s.a.v)

” Fatiha ‘yı okumayanın namazı olmaz “ buyurmuşlardır. (Müslim, 1.296) Bunun için Fatiha namazların her rekatında okunur. Fatiha suresi, Kuranı Kerim’in adeta bir önsözü gibidir. Kuran’ın ihtiva ettiği esaslar özet olarak Fatiha’da vardır.

Fatiha, Kuran’ın hulasasıdır. Onda övgüye ve ta’zime layık olan Yüce Allah’ın varlığı ve O ‘nun hakimiyeti anlatılmaktadır.

Kulluğun yalnız Allah’a yapılacağı ve yardımın yalnız O ‘ndan beklenileceği esasları açıklamaktadır. Çünkü Allah’tan başka

insanların dayanacak bir güçlerinin olmadığı ve insanları doğru yola iletenin yalnız Allah olduğu belirtilmektedir.

Hz. Peygamber (s.a.v) : ” Zikirlerin en güzeli, la ilahe illallah, duaların en güzeli de, el-Hamdü lillah ” tır. demiştir.

Yine sahih-i Müslim’de geçen ve Ebu Hureyre (r.a) ‘den nakledilen bir hadiste:

” Yüce Allah: Ben namazı, benimle kulum arasında ikiye ayırdım. Yarısı benim, diğer yarısı da kulumundur. Kulumun dilediği kendisine verilecektir. Kul, Alemlerin Rabbı olan Allah’a hamdolsun, dediği zaman, Yüce Allah: Kulum bana hamd etti, der.

Rahman ve Rahim’dir dediği zaman, Yüce Allah: Kulum bana sena etti der. Ceza gününün sahibi dediği zaman, kulum beni ta’zim etti der. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz, dediği anda, Yüce Allah : İşte bu, ancak benimle kulum arasında bir husustur. Kulumun dilediği kendisine verilecektir, der.

Kul: Bizlere doğru yolu göster. Kendilerine nimet verdiklerinin yolunu, gazabına uğrayanların ve sapık olanların yolunu değil, dediği zaman, Yüce Allah: Bu da ancak kuluma ait bir husustur, dilediği kendisine verilecektir, buyurmuştur. ”

Yatağına uzandığında Fâtiha ve İhlâs sûrelerini okuduğun zaman, ölüm dışında kalan her şeyden emîn olursun. (Hadîs-i şerîf-Mecma-uz-Zevâid)

Kim Fâtiha’yı ve İhlâs sûresini okursa, sanki o kişi Kur’ân-ı kerîmin üçte birini okumuş (gibi sevâb sâhibi) olur. (Hadîs-i şerîf-Metâlib-ül-Aliyye)

Fâtiha (sûresi) her hastalığın şifâsıdır. (Hadîs-i şerîf-Dârimî)

Yedi defâ Fâtiha sûresi okuyup dert ve ağrı olan uzva üflenirse, şifâ hâsıl olur. Âyet-i kerîmenin ve duânın tesir etmesi için okuyanın ve okutanın, ehl-i sünnet îtikâdında olması, haram işlemekten, kul hakkından sakınması, haram yiyip içmemesi ve ka rşılık olarak ücret istememesi şarttır. (Ebü’l-Hasen-i Şâzilî)

Abdülazîz Dehlevî buyurdu ki:

“Yedi kere Fâtiha okuyup, derd, ağrı olan uzva üflenirse, şifâ hâsıl olur.”

Mevlânâ Muhammed Osman buyurdu ki:

“Duâlann en kıymetlisi ve fâidelisi Fâtiha sûresidir.” Fâtiha şifâdır.

Ebû Hüreyre buyurdu ki:

“Fâtiha sûresi indirildiğinde İblis hased ve kederinden ağlayıp inledi.”

İmâm-ı Mücâhid buyurdu ki:

“Şeytan dört defa inlemiştir.

1- La’nete uğradığı zaman,

2- Cennetten çıkarıldığı zaman,

3- Muhammed aleyhisselam, peygamber gönderildiğinde,

4- Fâtiha sûresi nâzil olduğunda.”

Ebü’l-Hasen Şâzili buyurdu ki:

“Yedi defa Fâtiha sûresini okuyup dert ve ağn olan uzva üflenirse, şifâ hasıl olur. Âyet-i kerîmenin ve duânm tesir etmesi için okuyanm ve okutanın Ehl-i sünnet itikadında olması, haram işlemekten, kul hakkından sakınması, haram yememesi ve karşılık olarak ücret istememesi şarttır.”

Fatiha süresinin sırları

‘Kuran okumaya ve namaza bu sure ile başlanır. İlk nazil olan suredir. Fatiha dünyada her türlü maksatların ve ahrette de cennet kapılarının anahtarıdır.

Kur’an‘ın sır hazinelerinin kapıları bu sure açılmakta. Fatihanın 7 ayeti, Kur’an’ın yedide birinin yerine geçtiğine cumhur ulema ittifak etmişlerdir.

FATİHA suresine ‘Kuran’ın anası’ anlamında ‘Ümmü’l – Kur’an’da denilmiştir. Ayrıca şifa kaynağı anlamına gelen ‘Suretü’ş Şifa’da denir.

Günde kılınan 5 vakit namazın her rekatında Fatiha okuruz. Namazın sonunda da mutlaka Fatiha okuruz.

 

yorumlayın

  1. fatiha suresi özellikleri anlatırken sonunda neden cıplak kadın ve erkek fotosu reklamı alıyorsunuz siz hangi tür insanları kullanacaksınız sizler allah için birşey yapmayın terbiyesizler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir